Voorwaarden

Artikel 1. Definities en kader
1. De simkaart van Bitebird is een datasimkaart van Transatel (‘Bitebird Data SIM’): een mobiele prepaid simkaart die met geschikte apparatuur (d.w.z. een tablet, desktop, 3G-dongel of een mobiele hotspot) kan worden gecombineerd om zo gebruik te maken van mobiele datadiensten (de ‘Diensten’). De Diensten zijn gebaseerd op de mobiele roamingdiensten van Transatel en zijn beperkt tot de landen waarmee Transatel een mobiele roamingovereenkomst heeft. Tevens zijn de Diensten onderhevig aan de voorwaarden van dergelijke mobiele roamingovereenkomsten.
2. Bitebird is een merk van Air France dat Transatel mag gebruiken voor het aanbieden van de Diensten.
3. Transatel is een Franse naamloze vennootschap (‘Société Anonyme’) met een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht, geregistreerd in het handelsregister van Nanterre onder nummer B 432 786 432 (btw-nr. FR 49 432 786 432).
4. De Bitebird Data SIM staat beschreven op de website www.bitebird.com.
5. De klant (‘Klant’) krijgt geen mobiel nummer toegewezen en kan geen telefoongesprekken voeren of sms-berichten verzenden met zijn Bitebird Data SIM.
6. De landen waar de Klant gebruik kan maken van de Bitebird Data SIM zijn te vinden op de website www.bitebird.com.
7. De Bitebird Data SIM wordt rechtstreeks verkocht door Transatel op de daarvoor bestemde website en mag door onafhankelijke verkopers van Transatel in een pakket (‘Pakket’) worden verkocht. Het Pakket bevat de AV (excl. tarieven).
8. De tarieven van de Bitebird Data SIM zijn te vinden op de website www.bitebird.com.
9. De Klant krijgt een self care-omgeving toegewezen waar hij de Diensten kan aanvragen en/of opwaarderen.

Artikel 2. Overeenkomst
1. Deze overeenkomst (‘Overeenkomst’) vangt aan en vormt een bindend contract tussen Transatel en de Klant zodra de Klant de Diensten aanvraagt. De Overeenkomst geldt totdat deze wordt ontbonden zoals hier beschreven.
2. Indien de Klant via onze website met ons deze Overeenkomst aangaat, heeft hij het recht om deze Overeenkomst binnen veertien (14) dagen te annuleren door contact op te nemen met onze Klantenservice via telefoon of e-mail, tenzij de Klant deze Overeenkomst in een zakelijke context heeft afgesloten. Deze veertien dagen zijn volledige werkdagen (maandag-zaterdag, 00:00-00:00, m.u.v. officiële feestdagen). De Klant kan de Overeenkomst echter niet annuleren indien hij de eerste gegevensverbinding (‘Gegevensverbinding’) maakt voor het einde van de periode van veertien (14) dagen. Indien de Klant gebruikmaakt van het annuleringsrecht, crediteren wij het eventuele resterende tegoed op zijn Account en de eventuele verzendkosten die wij de Klant van tevoren hebben doorgegeven. Indien de Klant op deze manier de Overeenkomst annuleert, zijn speciale aanbiedingen of gratis Diensten niet van toepassing.
3. Alle Diensten, inclusief gerelateerde aanbiedingen of acties, kunnen onderhevig zijn aan specifieke aanvullende voorwaarden zoals gepubliceerd in onze marketingmaterialen en/of op onze website. Onze Algemene Voorwaarden worden van tijd tot tijd aangepast, wat betekent dat de Klant de website regelmatig dient te raadplegen.
4. Indien wij geen akkoord hebben gegeven voor de overdracht van deze Overeenkomst aan een andere persoon, blijft de Klant krachtens deze Overeenkomst jegens ons verantwoordelijk voor de handelingen van de persoon die hij toestemming heeft gegeven om de Diensten te gebruiken.

Artikel 3. Onze verplichtingen
1. Transatel biedt de Diensten aan in overeenstemming met de Overeenkomst en zoals beschreven in het huidige tarievenplan, vanaf de activatiedatum van de simkaart.
2. We streven ernaar dat onze Diensten op elke locatie voor de Klant beschikbaar zijn. De beschikbaarheid en kwaliteit van de Diensten kunnen echter beïnvloed worden door zaken waarop wij geen invloed hebben, zoals fysieke obstakels, weersomstandigheden en storingen in het Netwerk voor zover deze storingen en de oplossing ervoor buiten onze macht liggen. Wij of onze Netbeheerder moeten of moet soms het Netwerk bijwerken of hieraan onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Dit kan van invloed zijn op de beschikbaarheid en/of de kwaliteit van de Diensten. Wij proberen dit soort storingen tot een minimum te beperken, maar dit ligt niet altijd binnen onze macht.
3. Wij zullen de Diensten verlenen met gepaste vakkundigheid en zorg en we zullen alle redelijkerwijs mogelijke inspanning leveren om de Diensten voor de Klant beschikbaar te stellen. Indien de Klant problemen ervaart met onze Diensten of een defect vermoedt, dient hij contact met ons op te nemen.
4. Wij kunnen van tijd tot tijd, zonder aankondiging, de Diensten aanpassen om te voldoen aan wet- en regelgeving, veiligheidseisen en andere eisen. We doen ons best ervoor te zorgen dat dit geen wezenlijk effect heeft op het bereik van onze Diensten.
5. Als de Diensten langer dan twee (2) dagen onderbroken zijn of als de doorlooptijd van de bezorging van een simkaart meer dan drie (3) weken beslaat nadat de Klant de Overeenkomst is aangegaan, heeft de Klant het recht om een restitutie aan te vragen bij Transatel gelijkwaardig aan de bundel waarvoor hij had betaald tijdens de periode dat hij geen toegang had tot de Diensten, mits de oorzaak van de onderbreking of vertraging ligt bij Transatel (en niet bij bijvoorbeeld het transportbedrijf).
6. De persoonlijke informatie van de Klant valt onder de Franse beschermingswetgeving. Transatel neemt alle nodige maatregelen om de bescherming en vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie van de Klant te waarborgen en mag deze persoonlijke informatie niet gebruiken voor doeleinden anders dan klantbeheer, marktonderzoek en preventie van fraude of andere overtredingen. De Klant heeft het recht om deze persoonlijke informatie op elk gewenst moment te raadplegen en om te verzoeken om rectificatie of verwijdering mocht de informatie incorrect, onvolledig of irrelevant zijn. Dit verzoek dient de Klant schriftelijk in te dienen bij de Klantenservice van Transatel, voorzien van datum en handtekening en met een kopie van beide zijden van zijn identiteitsbewijs.

Artikel 4. Verplichtingen van de Klant
1. De Klant is verplicht de Diensten te gebruiken in overeenstemming met deze Overeenkomst en met eventuele andere redelijke instructies die wij hem van tijd tot tijd geven.
2. De Bitebird Data SIM wordt zonder pincode geleverd. Indien gewenst, kan de Klant zelf een pincode instellen op zijn apparaat. Wordt de simkaart gestolen, dan dient de Klant dit ons direct mee te delen.
3. De Klant is verantwoordelijk voor alle kosten die gemaakt worden op zijn Account, door hem zelf of iemand anders, behalve als deze kosten gemaakt zijn nadat hij ons op de hoogte heeft gesteld van verlies of diefstal van zijn simkaart en wij deze kennisgeving hebben erkend.
4. De Klant verklaart dat hij deze Overeenkomst na zal leven en stemt in met de rechten die deze Overeenkomst ons en onze Netbeheerder geeft. De Klant is verantwoordelijk jegens ons voor alle verliezen en andere kosten die wij lijden of maken als gevolg van niet-nakoming van deze clausule door de Klant.
5. De Klant dient zijn geboortedatum op te geven wanneer hij zijn Account opent. De Klant dient tevens een kopie van zijn identiteitskaart of paspoort aan te leveren voordat hij de eerste keer gebruikmaakt van de Diensten. Indien de Klant dit niet doet, hebben wij het recht om de Diensten onmiddellijk op te schorten.
6.De Klant verklaart dat Transatel het recht heeft om bepaalde Diensten direct op te schorten indien deze niet voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
7. De Klant is verantwoordelijk voor de wijze waarop hij de Diensten gebruikt, wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die hij verstuurt of ontvangt.
8. De Klant dient eventuele wijzigingen in zijn contactgegevens zo snel mogelijk aan ons door te geven.
9. Air France is niet aansprakelijk jegens de Klant krachtens deze Overeenkomst en de Klant verklaart geen claims in te dienen tegen Air France in relatie tot de uitvoering van de Diensten.

Artikel 5. SIM-kaarten
1. Alle simkaarten die wij aan de Klant verstrekken, blijven ons eigendom of eigendom van Transatel. Wij hebben het recht een simkaart op elk moment tijdens deze Overeenkomst te vervangen en de Klant te verzoeken de simkaart aan ons te retourneren.
2. De Klant dient ons op de hoogte te stellen als de simkaart is zoekgeraakt of als deze gestolen of beschadigd is. Wij vervangen iedere defecte simkaart gratis, maar wij hebben het recht om kosten te berekenen voor het vervangen van een simkaart die lijkt te zijn beschadigd door opzettelijk misbruik of onvoorzichtigheid.

Artikel 6. Tegoed en kosten
1. Om gebruik te maken van de Diensten, dient de Klant te beschikken over voldoende tegoed en/of een toereikende bundel op zijn Account. Indien het tegoed of de bundel van de Klant opraakt terwijl hij gebruikmaakt van de Diensten, kunnen wij de levering van die Diensten opschorten totdat de Klant nieuw tegoed of een nieuwe bundel op zijn Account heeft gezet. Wij kunnen van tijd tot tijd een limiet stellen aan het totale Opwaardeertegoed of het totaal aantal keer Opwaarderen met betrekking tot het Account van de Klant gedurende een bepaalde periode.
2. De kosten voor het gebruik van de Diensten zijn in overeenstemming met de tarieven die op dat moment van toepassing zijn op het tarievenplan dat is gekozen door de Klant. Kosten en, in geval van bundels, verbruik worden afgeschreven van het Opwaardeertegoed/de Opwaardeerbundel op het Account van de Klant. Indien er tegelijkertijd kosten gemaakt worden, dan zullen deze ook tegelijkertijd worden afgeschreven. Alle beschikbare tarievenplannen staan op de website en worden regelmatig bijgewerkt met wijzigingen in de tarieven en speciale aanbiedingen. We kunnen de voor de Klant geldende prijzen op elk moment aanpassen door de wijzigingen op de website te plaatsen. De Klant kan op elk moment contact opnemen met de Klantenservice om meer informatie over onze tarieven of veranderingen hierin op te vragen.
3. Opwaardeertegoed en databundels mogen alleen gebruikt worden voor onze Diensten en de Klant heeft geen recht op restitutie van resterend tegoed of een resterend deel van zijn bundel tenzij uitdrukkelijk anders vermeld staat in deze Overeenkomst. Tegoed en bundels zijn niet overdraagbaar en er wordt geen rente berekend of betaald over het tegoed of de bundel.
4. Indien de Klant een fysieke Opwaardeerkaart koopt met een vervaldatum, dient hij het tegoed en/of de bundel die de kaart hem biedt in te wisselen voor deze datum. Er wordt geen restitutie uitgekeerd indien de Klant het tegoed of de bundel niet inwisselt voor de vervaldatum.
5. Het account van de Klant kan automatisch worden afgesloten en zijn simkaart kan automatisch worden gedeactiveerd indien hij de Diensten meer dan achttien (18) maanden niet heeft gebruikt en niet voor gebruik heeft betaald.

Artikel 7. Opschorting of beëindiging
1. Wij hebben het recht om, zonder enige verantwoordelijkheid jegens de Klant, de levering van Diensten aan de Klant volledig of gedeeltelijk op te schorten of beëindigen:
a) indien wij het recht hebben deze Overeenkomst te beëindigen wanneer de Klant deze Overeenkomst niet nakomt, maar wij ervoor kiezen hem een kans te geven dit op te lossen wanneer dit redelijkerwijs mogelijk is;
b) indien dit ons is opgedragen door de overheid, een hulpdienstenorganisatie of een ander bevoegd orgaan of andere wettelijke autoriteit;
c) voor reparaties of onderhoud of om operationele of veiligheidsredenen;
d) indien wij frauduleus of ongewoon gebruik van het Account van de Klant of een of meer andere Diensten registreren (bijvoorbeeld een afwijkend hoog verbruikspatroon);
e) indien wij een goede reden hebben om de Klant te verdenken van schending van deze Overeenkomst;
f) indien de Klant ons op de hoogte stelt dat zijn simkaart is zoekgeraakt of dat deze gestolen, beschadigd of vernietigd is;
g) indien de simkaart of het apparaat van de Klant de normale werking van het Netwerk belemmert of er een betalingsachterstand is op het Account van de Klant;
h) indien de Klant niet al zijn contactinformatie heeft verstrekt binnen vijftien (15) dagen na de eerste gegevensverbinding; en
i) indien de Klant de Diensten niet gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en de andere voorwaarden uit de mobiele roamingovereenkomsten van Transatel.

Artikel 8. Aanpassing van de Overeenkomst
1. Deze sectie beslaat alle aanpassingen aan de Overeenkomst, met uitzondering van aanpassingen aan onze tarieven, die hierboven beschreven staan.
2. Wij kunnen de Overeenkomst te allen tijde aanpassen of bijwerken. Wij zullen dit alleen doen met een geldige reden, bijvoorbeeld om te voldoen aan veranderde afspraken met onze roamingpartners, veranderde wet- en regelgeving of zakelijke eisen.
3. Indien we een significante wijziging aanbrengen in deze Overeenkomt, zullen wij de Klant hiervan op de hoogte brengen en daarnaast details van de wijziging op de Website plaatsen. Indien de Klant het niet eens is met een significante wijziging in deze Overeenkomst, kan hij ervoor kiezen te stoppen met het gebruik van de Diensten en de Overeenkomst te beëindigen.

Artikel 9. Toegang tot het internet
1. We bieden geen enkele garantie wat betreft de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en continue beschikbaarheid van de inhoud van of informatie op sites van derden en de inhoud van of informatie in overige bronnen waar de Klant via de Diensten toegang tot heeft.
2. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade door virussen die via onze Diensten of anderszins toegang vinden tot het apparaat van de Klant. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant zijn apparaat te beschermen met geschikte antivirussoftware.

Artikel 10.Persoonlijke gegevens
1. Transatel voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving omtrent het verzamelen, het gebruik, de verzending, de opslag en de bescherming van persoonlijke gegevens verzameld of gebruikt door Transatel voor de levering van de Diensten.
2. Transatel verzamelt uitsluitend de volgende persoonlijke gegevens van de Klant:
o Achternaam
o Voornaam
o E-mailadres
o Telefoonnummer
o Geboortedatum
o Adres
o Land
3. Indien de Klant onomstotelijk akkoord is gegaan met de verzending van zijn persoonlijke gegevens, verklaart de Klant dat de bovenstaande gegevens mogen worden verzonden en opgeslagen in de MailChimp-tools en op de website van WPEngine:
a) om hem per e-mail nieuwsbrieven over Bitebird-diensten te sturen;
b) om hem per e-mail aanbiedingen van KLM- en AIR FRANCE-diensten te sturen; en
c) om hem per e-mail aanbiedingen van onze zakenpartners te sturen.

Artikel 11. Online betaling
1. Transatel verzekert haar klanten ervan dat de online betalingsprocedure volledig is beveiligd door Ogone.
2. Transatel behoudt zich het recht om een Opwaardeerpoging te weigeren of te blokkeren of de verbinding tijdelijk buiten werking te stellen ter voorkoming van frauduleus gebruik door de Klant.

Artikel 12. Apparaten
1. De Klant dient de instructies van Transatel omtrent technische normen voorgeschreven door de bevoegde autoriteiten op te volgen.

Artikel 13. Contact
1. Voor informatie over of vragen aan Transatel, kan de Klant via de volgende gegevens contact opnemen met de Klantenservice:
2. Transatel Klantenservice
– Tel.: +33 1 74 95 95 12
– E-mail: customerservice@bitebird.com
– Adres: TRANSATEL / Bitebird – Immeuble Sense, 20 – 22 Rue Jean Jaurès, CS 90073, 92816 PUTEAUX CEDEX – France.

Artikel 14. Toepasselijk recht
1. Alle geschillen met verkopers kunnen worden voorgelegd aan de rechtbanken binnen het rechtsgebied van het Gerechtshof Versailles (Cour d’appel de Versailles) in Frankrijk.

Trustpilot